Giỏ hàng

LIP

[Phiên bản giới hạn] Velvet Tint #V6 Red
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
(NEW) Mellow Tint #M8
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
(NEW) Mellow Tint #M7
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
(NEW) Mellow Tint #M6
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
(NEW) Mellow Tint #M5
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
(NEW) Mellow Tint #M3
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
(NEW) Mellow Tint #M2
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
(NEW) Mellow Tint #M1
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
Lipstick #L8
-40%
1 phiên bản màu sắc
179,000₫ 298,000₫
179,000₫ 298,000₫
Lipstick #L6
-40%
1 phiên bản màu sắc
179,000₫ 298,000₫
179,000₫ 298,000₫
Lipstick #L5
-40%
1 phiên bản màu sắc
179,000₫ 298,000₫
179,000₫ 298,000₫
Lipstick #L4
-40%
1 phiên bản màu sắc
179,000₫ 298,000₫
179,000₫ 298,000₫
Lipstick #L3
-40%
1 phiên bản màu sắc
179,000₫ 298,000₫
179,000₫ 298,000₫
Lipstick #L2
-40%
1 phiên bản màu sắc
179,000₫ 298,000₫
179,000₫ 298,000₫
Velvet Tint #V6
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
Velvet Tint #V5
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
Velvet Tint #V4
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
Velvet Tint #V2
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
Velvet Tint #V12
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
Velvet Tint #V10
-40%
1 phiên bản màu sắc
149,000₫ 249,000₫
149,000₫ 249,000₫
Facebook Instagram Youtube Top